ﻧﻘﺪ ﺣﺠﯿﺖ ﻗﺎﻋﺪه »ﮐﻞ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎل ...« در ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺷﮭﺎدت زﻧﺎن در دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

نظرات کاربران در رابطه با مقاله

نظر خود را برای ما ارسال کنید (ارسال نظر مخصوص اعضا سایت است)

امتیاز شما:
نام و نام خانوادگی:
نظر شما:
*کد امنیتی: