• جستجو در جزوات
    عنوان: مقطع تحصیلی: گرایش:
    نام نویسنده(استاد): گردآورنده(دانشجو): دانشگاه:
  • جستجو در کار تحقیق ها
    عنوان: مقطع تحصیلی: گرایش:
    گردآورنده(دانشجو): دانشگاه:
عنوان مقطع تحصیلی گرایش نام نویسنده (استاد) گردآورنده (دانشجو) دانشگاه
حقوق اداری 2 حقوق آقای مرکز دانشگاه آزاد اسلامی برای دانلود عضو شوید
حقوق اداری 1 کارشناسی حقوق اردشیر امیر ارجمند برای دانلود عضو شوید
حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز کارشناسی ارشد حقوق عمومی احمد نقیب زاده برای دانلود عضو شوید
حاشیه بر حقوق معاهدات بین الملل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل منصور وفایی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانلود عضو شوید
جقوق کیفری اختصاصی - جرائم علیه اموال کارشناسی حقوق علی آزمایش دانشگاه تهران برای دانلود عضو شوید
جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عبدالله شمس برای دانلود عضو شوید
جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دکتر شمس ناتری برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی 3 کارشناسی حقوق الیاس محمودی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی 3 کارشناسی حقوق دکتر کوشا دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی 2 کارشناسی حقوق علی آزمایش دانشگاه تهران برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی کارشناسی حقوق استاد ساولانی موسسه فرزانگان داد آفرین برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی سیاست جنایی و تکنیکهای حقوق کیفری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی تروریسم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه تهران برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی تجربی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - نظریه های جرم شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه امام صادق برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه امام صادق برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - کلیات، بزهکاری مزمن، پیشگیر زودرس، جرایم سازمان یافته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - عدالت ترمیمی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه تربیت مدرس برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - جرم شناسی اختصاصی: قتل و سرقت و قاچاق مواد مخدر کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
 ... 6 7 8