• جستجو در جزوات
    عنوان: مقطع تحصیلی: گرایش:
    نام نویسنده(استاد): گردآورنده(دانشجو): دانشگاه:
  • جستجو در کار تحقیق ها
    عنوان: مقطع تحصیلی: گرایش:
    گردآورنده(دانشجو): دانشگاه:
عنوان مقطع تحصیلی گرایش نام نویسنده (استاد) گردآورنده (دانشجو) دانشگاه
حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست مهدی هداوند متفرقه برای دانلود عضو شوید
حقوق اداری 2 کارشناسی حقوق محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
حقوق اداری 2 کارشناسی حقوق اسد الله یاوری دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
حقوق اداری 2 حقوق آقای مرکز دانشگاه آزاد اسلامی برای دانلود عضو شوید
حقوق اداری 1 کارشناسی حقوق اردشیر امیر ارجمند متفرقه برای دانلود عضو شوید
حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز کارشناسی ارشد حقوق عمومی احمد نقیب زاده متفرقه برای دانلود عضو شوید
حاشیه بر حقوق معاهدات بین الملل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل منصور وفایی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانلود عضو شوید
جقوق کیفری اختصاصی - جرائم علیه اموال کارشناسی حقوق علی آزمایش دانشگاه تهران برای دانلود عضو شوید
جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عبدالله شمس متفرقه برای دانلود عضو شوید
جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دکتر شمس ناتری متفرقه برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی 3 کارشناسی حقوق الیاس محمودی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی 3 کارشناسی حقوق دکتر کوشا دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی 2 کارشناسی حقوق علی آزمایش دانشگاه تهران برای دانلود عضو شوید
جزای اختصاصی کارشناسی حقوق استاد ساولانی موسسه فرزانگان داد آفرین برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی سیاست جنایی و تکنیکهای حقوق کیفری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی تروریسم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه تهران برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی تجربی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - نظریه های جرم شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه امام صادق برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه امام صادق برای دانلود عضو شوید
جرم شناسی - کلیات، بزهکاری مزمن، پیشگیر زودرس، جرایم سازمان یافته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی برای دانلود عضو شوید
 ... 6 7 8